อาจารย์ชายชาญ โพธิสาร

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายชายชาญ โพธิสาร
วัน-เดือน-ปี เกิด 4 พฤษภาคม 2516
สัญชาติ ไทย
อาจารย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การศึกษา

2536 วศบ. (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546 วศม. (ไฟฟ้า), สจล

ประสบการณ์การทำงาน

2537-2544 วิศวกรไฟฟ้า บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะจำกัด
2544-ปัจจุบัน วิศวกรไฟฟ้า บริษัท วัตตส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สจล
2549 สามัญวิศวกร, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง, สภาวิศวกร (สฟก. 3597)

งานสอน

ENGINEERING DRAWING,ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS, ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEMS, ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGNS,ELECTRICAL POWER SYSTEMS

งานวิจัย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การจัดการพลังงาน

งานออกแบบ :
2546-2547           อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
2547-2548           ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท GE Capital

งานบริหารงานก่อสร้าง

2537 - 2538
อาคารบ้านพหลโยธินเพลส
2538 - 2539
อาคารบ้านปิยะสาธร
2538 - 2539 โรงงานและคลังสินค้าของ บริษัท จีแพ็ค จำกัด (ในเครือ โอสถสภา)
2539 - 2540 โรงงานและหอพักของ บริษัท ลีแอนด์แมน แฮนด์แบ็ก จำกัด
2543 - 2544 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานปฏิบัติการและบำรุงรักษา

2540 - 2541
โครงการเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต
2541 - 2543
โครงการหอพักนักศึกษา (หมู่บ้านนักกีฬา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

งานจัดการพลังงาน

2542 - 2543
โรงงาน บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด
2542 - 2544
โรงงานบริษัทสยามยามาฮา จำกัด
2543 - 2544 โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี
  โรงเรียนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2549 - 2550 สยามแม็คโคร สาขาสาทร (โครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม)

การฝึกอบรม

หัวข้อ
จัดโดย
ทฤษฤี (ช.ม.)
ปฏิบัติ (ช.ม.)
มี.ค. 2546 การต่อลงดินระบบไฟฟ้า
MECT
18
-
ต.ค. - พ.ย. 2548 มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า
CEPT
36
-
มี.ค. - เม.ย. 2549 การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22 สถานี
CEPT
30
6
  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม kV (รุ่นที่ 14)
ต.ค. - พ.ย. 2549 ผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 1)
E.I.T
36
12
มี.ค. 2550 ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer
E.I.T & MECT
6
-
  Emission
เม.ย. 2550 มาตรฐาน IEC 60364
Schneider
21
-
   

วิทยากร

หัวข้อ
จัดโดย
ทฤษฤี (ช.ม.)
ปฏิบัติ (ช.ม.)
ธ.ค. 2547 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง "มาตรฐานบริภัณฑ์ไฟฟ้า" COE 3 -
พ.ค. 2548 การออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร MECT & PSU 3 -
ก.พ. 2549 มาตรฐานสำหรับวิศวกรไฟฟ้า (ครั้งที่1) MECT 2 -
ต.ค. 2549 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ครั้งที่1) E.I.T. 12 -
ต.ค. 2549 การออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร MECT & TIEA 1.5 -
ต.ค. - พ.ย. 2549 ผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 2) E.I.T & ACAT 2 12
ม.ค. - ก.พ. 2549 ผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 5) MECT & BSA 3 12
ม.ค. - ก.พ. 2549 ผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 6) ASA 3 12
มี.ค. 2549 ผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 8)   2 12
พ.ค. - มิ.ย. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (ภาคอีสาน)   3 -
พ.ค. - มิ.ย. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 13)   3 12
พ.ย. - ธ.ค. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (CST รุ่นที่ 1) CST(KU) 4.5 12
ธ.ค. 49 - ม.ค. 50 ผู้ตรวจสอบอาคาร (CST รุ่นที่ 2)   6 12
ก.พ. - มี.ค. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (CST รุ่นที่ 3)   6 12
มี.ค.-เม.ย. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (CST รุ่นที่ 4)   3 12
เม.ย. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (CST สำหรับ กฟผ.)   3 6
พ.ค. 2550 ผู้ตรวจสอบอาคาร (CST รุ่นที่ 5)   3 12
พ.ค. 2550 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ครั้งที่2) E.I.T. 12 -